Bierzmowanie

bierzmowanie.png

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego który jeszcze ściślej łączy nas z Kościołem. Otrzymujemy w nim szczególną moc Ducha Świętego, przez co jako prawdziwi świadkowie Chrystusa stajemy się jeszcze bardziej zobowiązani do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)
 
 1. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, takie samo, jak kiedyś doświadczyli tego Apostołowie. Ponadto bierzmowanie: łączy nas mocniej z Jezusem; pomnaża w nas dary Ducha Świętego; udoskonala naszą więź z Kościołem; przekonuje nas, że jesteśmy synami Bożymi a także udziela nam specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, aby się nigdy nie wstydzić Chrystusowego Krzyża. (por. KKK 1302 - 1303)
  Sakrament bierzmowania może otrzymać każdy ochrzczony, który nie jest jeszcze bierzmowany. (por. KKK 1306)
  Sakrament bierzmowania należy przyjąć w stanie łaski uświęcającej. Jeśli człowiek jest w stanie grzechu to powinien przystąpic do sakramentu pokuty aby w ten sposób przygotować się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Okres przygotowania powinien być związany z intensywną modlitwą aby jak najpełniej przyjąć moc i łaskę Ducha Świętego. (por. KKK 1310)
  Przygotowanie dotyczy młodzieży z II Klasy gimnazjum. Sakrament Bierzmowania
  Kandydaci do bierzmowania
  Sakrament bierzmowania jest sakramentem chrześcijańskiej dojrzałości, dzięki niemu wierni ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego oraz zobowiązują się, jako świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i czynem oraz do jej obrony (por. KKK 11). Dlatego wymaga się, by człowiek przyjmujący ten sakrament był odpowiednio przygotowany do podjęcia wynikającej z niego odpowiedzialności.
  Przez cały rok formację kandydatów do sakramentu bierzmowania prowadzi ksiądz wikariusz.
  Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285).
  1. Przygotowanie do sakramentu Bierzmowania obejmuje uczniów II klas Gimnazjum, zamieszkujących na terenie naszej parafii.
  2. Sakrament Bierzmowania jest kolejnym etapem rozwoju chrześcijańskiego życia duchowego. Udzielenie go opiera się na głębokim pragnieniu kandydata, które wyraża się w podjęciu drogi przygotowania do sakramentu i obejmuje:
  1. Przygotowanie intelektualne - realizowane w trakcie katechezy szkolnej w ramach programu nauczania w III klasie gimnazjum; przygotowanie intelektualne kończy egzamin dopuszczający do udzielenia sakramentu.
  2. Przygotowanie duchowe - realizowane w parafii, w którym zawiera się:

   • uczestnictwo cotygodniowych spotkaniach formacyjnych dla kandydatów,
   • cotygodniowe uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. w parafii (dla kandydatów do bierzmowania jest to Msza św. o godz. 10 00),
   • comiesięczna spowiedź (I piątek miesiąca),
   • udział w nabożeństwach okresowych (nabożeństwa różańcowe, roraty, Droga Krzyżowa, Gorzkie żale, nabożeństwo majowe, nabożeństwo czerwcowe) oraz czuwaniach modlitewnych i innych spotkaniach, które wyrażają zaangażowanie religijne.
   • Uczestnictwo w przygotowaniu duchowym odnotowywane jest w indeksie kandydata do sakramentu bierzmowania, a przygotowanie intelektualne odzwierciedlają oceny z katechizacji i opinia katechety.
  3. Postawa chrześcijańska - która wyraża się w osobistej kulturze kandydata, zaangażowaniu w naukę religii oraz otwartość we współpracy w formacji duchowej.
   
  Te trzy poziomy formacji stanowią integralną całość, których zachowanie przez kandydata do bierzmowania warunkuje dopuszczenie do przyjęcia sakramentu. W innym przypadku, uznając brak stosownej gotowości i dojrzałości kandydat nie zostanie dopuszczony do bierzmowania w danym roku szkolnym, a w sytuacji lekceważenia formacji i nieodpowiedniej postawy osobistej usunięty z listy kandydatów do bierzmowania.
  5. Dokumenty do bierzmowania. Podstawowym dokumentem jest metryka chrztu, którą kandydaci winni dostarczyć kapłanowi odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania. Nie dotyczy to kandydatów, którzy zostali ochrzczeni w parafii św. Jakuba, bo ich dane znajdują się w parafialnej księdze chrzcielnej.
  6. Przygotowanie do bierzmowania opiera się na głębokim pragnieniu kandydatów, ale konieczne jest również wsparcie rodziców i ich współodpowiedzialność w formacji. Dlatego serdecznie proszę rodziców o stały kontakt i motywowanie swoich dzieci w przygotowaniach do sakramentu bierzmowania.

Wszelkie inne informacje i wiadomości można uzyskać w kancelarii parafialnej.

«Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy,
którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa,
zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć?
Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem
z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli
w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.»
- Rz 6,3-4

Image
Email
kancelaria@andrzejbobola.pl

Telefon
+48 739 135 949

Adres
ul. Wąska 93, 18-400 Łomża
Copyright © 2024. All Rights Reserved.

Parafia Andrzeja Boboli w Łomży